تذکر : نقشه دهستانها بر اساس تقسیمات کشوری سال 1390 می باشد.

شهرستان

بخش

دهستان

دانلود نقشه

بیرجند

خوسف

براکوه

2901010001

جلگه ماژان

2901010002

خوسف

2901010003

قلعه زری

2901010004

مرکزی

القورات

2901040001

شاخنات

2901040003

فشارود

2901040004

کاهشنگ

2901040005

شاخن

2901040007

باقران

2901040008

درمیان

قهستان

فخررود

2902010001

قهستان

2902010002

گزیک

طبس مسینا

2902020001

گزیک

2902020002

مرکزی

درمیان

2902030001

میاندشت

2902030002

سربیشه

مرکزی

درح

2903010001

مومن آباد

2903010002

مود

مود

2903020001

نهارجان

2903020002

قاینات

زیرکوه

پترگان

2904010001

زیرکوه

2904010003

شاسکوه

2904010004

مرکزی

پیشکوه

2904020001

قاین

2904020002

مهیار

2904020003

نیمبلوک

کرغند

2904030002

نیمبلوک

2904030003

زهان

افین

2904040001

زهان

2904040002

سده

آفریز

2904050001

پسکوه

2904050002

سده

2904050003

نهبندان

شوسف

شوسف

2905010001

عربخانه

2905010002

مرکزی

بندان

2905020001

میغان

2905020002

نه

2905020003

سرایان

آیسک

آیسک

2906010001

مصعبی

2906010002

سه قلعه

دوکوهه

2906020001

سه قلعه

2906020002

فردوس

مرکزی

باغستان

2907030001

برون

2907030002

حومه

2907030003

بشرویه

   

مرکزی

 

علی جمال

2908010001

کرند

2908010002

ارسک

 

ارسک

2908020001

رقه

2908020002

طبس دستگردان
دستگردان  2110010001 
کوه یخاب  2110010002 

 

مرکزی  


پیرحاجات  2110020001 
گلشن  2110020004 
منتظریه  2110020005 
نخلستان  2110020006 
دیهوک 
دیهوک  2110030001 
کویر  2110030002 

 

 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای پاییز 1398

 

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فصل پاییز 1398

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار