فایل آدرس آماری استان شامل :    تقسیمات کشوری استان-مساحت شهرستان،بخش،دهستان- آدرس آماری تقسیمات

 

 

تقسیمات کشوری استان خراسان جنوبی براساس آخرین تقسیمات کشوری تا پایان سال ۱۳۹۳

 

شهرستان بخش دهستان شهر
 11 25 61 28

 

 

 

شهرستان

 

مرکز شهرستان

بخش

مرکز بخش

دهستان

مرکز دهستان

بیرجند

بیرجند

مرکزی

 

بیرجند

 

القورات حاجی آباد

شاخنات

گازار

فشارود

کند
کاهشنگ مرک

شاخن

شاخن
باقران امیرآباد پایین
درمیان
     
درمیان
     
قهستان قهستان 
فخرود گسک
 قهستان  قهستان
گزیک گزیک

طبس مسینا

طبس مسینا
گزیک

گزیک

مرکزی اسدیه درمیان درمیان
 میاندشت

بورنگ

سربیشه

سربیشه
   

مرکزی

سربیشه
 
مومن آباد سلم آباد

غیناب

 نازدشت

مود

مود
 

مود

مود 

نهارجان

 کلاته سلیمان
درح درح

درح

درح
لانو لانو

قاینات

قائن
   
   

مرکزی

قائن
  

پیشکوه

بیهود

قاین

مهمویی

مهیار

محمدآباد علم

نیمبلوک

خضری دشت بیاض
 
کرغند کرغند
نیمبلوک نیمبلوک
سده

 

آرین شهر
  
آفریز آفریز
پسکوه قومنجان
سده آرین شهر
نهبندان
    
نهبندان
    

شوسف

شوسف
 
شوسف شوسف 
عربخانه دهک

مرکزی

نهبندان
  
بندان معدن حاجات
 میغان  میغان
نه  خوانشرف

سرایان

 

 

سرایان
    

 

 

مرکزی

آیسک
 

آیسک

آیسک

مصعبی

مصعبی

سه قلعه

سه قلعه
 

دوکوهه

چاه طالب

سه قلعه

سه قلعه

فردوس

فردوس
  

مرکزی

فردوس
  
باغستان باغستان علیا

برون

 برون
حومه  خانکوک
 بشرویه   بشرویه
   
مرکزی

 

بشرویه  علی جمال  غنی آباد
 کرند  کرند
ارسک
 
ارسک  ارسک ارسک
 رقه  رقه
زیرکوه
   
حاجی آباد
   
مرکزی
 
حاجی آباد
 
پترگان شاهرخت
 زیرکوه حاجی آباد
زهان زهان افین افین
زهان زهان
شاسکوه  آبیز  شاسکوه آبیز
 بهناباد  بهناباد
خوسف
    
خوسف     مرکزی
 
خوسف
 
خوسف خوسف
خور خور
جلگه ماژان
  
ماژان
  
براکوه گل
 جلگه ماژان  ماژان
 قلعه زری  علی آباد
طبس
 
طبس
 
دستگردان
 
عشق آباد
 
دستگردان عشق آباد
کوه یخاب تپه طاق
مرکزی طبس پیرحاجات حلوان
گلشن دشتغران
منتظریه جوخواه
نخلستان کریت
 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام حساب منطقه ای 1397

 

سالنامه آماری شهرستانهای خراسان جنوبی

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای پاییز 1397

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فصل تابستان 1398

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار