فایل آدرس آماری استان شامل :    تقسیمات کشوری استان-مساحت شهرستان،بخش،دهستان- آدرس آماری تقسیمات

 

 

تقسیمات کشوری استان خراسان جنوبی براساس آخرین تقسیمات کشوری تا پایان سال 1397

 

شهرستان بخش دهستان شهر
 11 25 61 30

 

 

شهرستان

 

مرکز شهرستان

بخش

مرکز بخش

دهستان

مرکز دهستان

بیرجند

بیرجند

مرکزی

 

بیرجند

 

القورات حاجی آباد

شاخنات

گازار

فشارود

کندر
کاهشنگ مرک

شاخن

شاخن
باقران امیرآباد پایین
درمیان
     
درمیان
     
قهستان قهستان 
فخرود گسک
 قهستان  قهستان
گزیک گزیک

طبس مسینا

طبس مسینا
گزیک

گزیک

مرکزی اسدیه درمیان درمیان
 میاندشت

بورنگ

سربیشه

سربیشه
   

مرکزی

سربیشه
مومن آباد سلم آباد

غیناب

 نازدشت

مود

مود

مود

مود 

نهارجان

 کلاته سلیمان
درح درح

درح

درح
لانو لانو

قائنات

قائن
   
   

مرکزی

قائن
  

پیشکوه

بیهود

قاین

مهمویی

مهیار

محمدآباد علم

نیمبلوک

خضری دشت بیاض
کرغند کرغند
نیمبلوک نیمبلوک
سده

آرین شهر
  
آفریز آفریز
پسکوه قومنجان
سده آرین شهر
نهبندان
    
نهبندان
    

شوسف

شوسف
شوسف شوسف 
عربخانه دهک

مرکزی

نهبندان
  
بندان معدن حاجات
 میغان  میغان
نه  خوانشرف

سرایان

 

 

سرایان
    

 

 

آیسک

آیسک

آیسک

آیسک

مصعبی

مصعبی

سه قلعه

سه قلعه

دوکوهه

چاه طالب

سه قلعه

سه قلعه

فردوس

فردوس
  

اسلامیه

فردوس
  
باغستان باغستان علیا

برون

 برون
حومه  خانکوک
 بشرویه   بشرویه
   
مرکزی

بشرویه  علی جمال  غنی آباد
 کرند  کرند
ارسک
ارسک  ارسک ارسک
 رقه  رقه
زیرکوه
   
حاجی آباد
   
مرکزی
حاجی آباد
پترگان شاهرخت
 زیرکوه حاجی آباد
زهان زهان افین افین
زهان زهان
شاسکوه  آبیز  شاسکوه آبیز
 بهناباد  بهناباد
خوسف
    
خوسف     مرکزی
خوسف
خوسف خوسف
خور خور
جلگه ماژان
  
ماژان
  
براکوه گل
 جلگه ماژان  ماژان
 قلعه زری  علی آباد
طبس
طبس
دستگردان
عشق آباد
دستگردان عشق آباد
کوه یخاب تپه طاق
مرکزی طبس پیرحاجات حلوان
گلشن دشتغران
منتظریه جوخواه
نخلستان کریت
دیهوک دیهوک دیهوک دیهوک
کویر زنوغان
 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهار 1399

کتاب شاخص ها و نماگرهای سال 1398

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای زمستان 1398

 

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار