حساب هاي منطقه اي محاسبه متغيرهاي كلان مناطق مختلف كشور در دوره معيني از زمان است كه به وسيله آن مي توان وضعيت اقتصادي هر منطقه را در دوره زماني خاص به تصوير كشيد. نتايج حساب هاي منطقه اي در قالب كميت هاي اقتصادي بيان كننده توان اقتصادي مناطق در ابعاد گوناگون است. مهمترين شاخص حسابها محصول ناخالص داخلي (GDPR) است. اقلام آماري طرح عبارتند از :

الف- ارزش افزوده

ارزش افزوده یکی از کمیت های کلان اقتصادی است که حاصل حساب تولید و کمیت ترازکننده این حساب است. ارزش افزوده، ارزش ایجاد شده در جریان تولید است و می تواند به صورت خالص یا ناخالص محاسبه شود.

  • ارزش افزوده ناخالص = ارزش ستانده – ارزش مصرف واسطه
  • ارزش افزوده خالص = ارزش افزوده ناخالص – مصرف سرمايه ثابت

ب- محصول ناخالص داخلي ( Gross Domestic Product)

محصول ناخالص داخلي معياري براي اندازه گيري توليد است. محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده ناخالص هر دو يك مفهوم اقتصادي را بيان مي كنند ولي ارزش آنها با هم متفاوت است و تفاوت آنها در ماليات و يارانه است.GDP یا محصول ناخالص داخلی برابر با ارزش همه کالاها و خدمات تولید شده در یک دوره منهای کالاها و خدمات مصرف شده در فرآیند تولید طی همان دوره بعلاوه مالیات منهای یارانه است.این روش محاسبه GDP روش تولید نامیده می شود.در این صورت GDP از رابطه زیر بدست می آید:

  • یارانه ها - مالیاتها + مصرف واسطه - ستانده =GDP

با جایگزین کردن تساوی (1) در تساوی (3)، تساوی زیر حاصل می شود :

  • یارانه ها - مالیاتها + ارزش افزوده ناخالص= GDP

ج- ستانده

د- مصرف واسطه

 

 آخرین نتایج انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران ، نتایج حسابهای منطقه ای سال 1393 است. که به تفکیک 15 رشته فعالیت اقتصادی و ریز فعالیت ها برحسب ارزش افزوده،مصرف واسطه و ستانده می باشد.

 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام حساب منطقه ای 1397

 

سالنامه آماری شهرستانهای خراسان جنوبی

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای پاییز 1397

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فصل تابستان 1398

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار