سالنامه آماری استان حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه اقتصادی،فرهنگی و سیاسی می باشد که به منظور رفع نیازهای آماری تصمیم گیران ،برنامه ریزان،پژوهشگران و سایر متقاضیان از سال 1384 به طور سالانه تهیه و منتشر می شود. معاونت آمار و اطلاعات ، به منظور ارائه بهنگام اطلاعات آماری مهم و اساسی برای رفع نیازهای آماری استفاده کنندگان و به حداقل رسانیدن مراجعات آنان به سازمان های متعدد تولید کننده آمار، اقدام به تهیه، تدوین و انتشار نشریات گوناگون به ویژه سالنامه آماری نموده است. سالنامه آماری استان حاوی 22 فصل می باشد.  

شایان ذکر است روش جمع آوری اطلاعات در سالنامه آماری عبارتند از :

         الف- اطلاعات حاصل از آمارهای ثبتی دستگاه های اجرایی  

         ب- نتایج حاصل از اجرای طرح ها و سرشماری های آماری در مرکز آمار ایران

 

 اطلاعات این نشریه از طریق سامانه سالنامه آماری قابل دسترسی می باشد.

 

برای دریافت نسخه الکترونیکی کتاب سالنامه آماری استان بر روی تصویر  هر یک کلیک نمایید.

 

 

 

 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام حساب منطقه ای 1397

 

سالنامه آماری شهرستانهای خراسان جنوبی

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای پاییز 1397

 

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فصل پاییز 1398

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار