از جمله اهداف سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1395، جمع آوري اطلاعات پايه اي در زمينه ي ويژگيهاي جمعيت نظير سن، جنس، مهاجرت، وضع زناشويي، وضع فعاليت و ... است كه اطلاعات وسيعي را در اختيار برنامه ريزان، تصميمگيران و پژوهشگران قرار مي دهد. در راستاي ارائه تحليل درست از اطلاعات سرشماري نفوس و مسكن سال ١٣٩٥ همكاران معاونت آمار و اطلاعات سازمان اقدام به تدوين دو جلد كتاب گزارش تحليلي در اين خصوص نموده اند. کتاب گزارش تحلیلی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان خراسان جنوبی با رویکرد مباحث جمعیتی و کتاب گزارش تحلیلی مباحث اجتماعی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان خراسان جنوبی با رویکرد اجتماعی تدوین گردید. 

 

برای دریافت فایل PDF کتاب «گزارش تحلیلی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395» بر روی تصویر جلد کتاب کلیک نمایید.

 
 

 برای دریافت فایل PDF کتاب «گزارش تحلیلی مباحث اجتماعی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395» بر روی تصویر جلد کتاب کلیک نمایید.

 

tahli2151397
 

برای دریافت فایل PDF کتاب «بررسی ساختمان و هرم سنی جمعیت، برگرفته از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395» بر روی تصویر جلد کتاب کلیک نمایید.

 

Untitled3

 

 

 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام حساب منطقه ای 1397

 

سالنامه آماری شهرستانهای خراسان جنوبی

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای پاییز 1397

 

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فصل پاییز 1398

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار