نتایج سرشماری های نفوس و مسکن

            سالهای 1335،1345،1365،1375،1385،1390،1395               

جداول استخراج شده استان خراسان جنوبی

 

 نتایج سرشماری های عمومی کشاورزی

سالهای  1352،1367،1382،1393   

 

نتایج سرشماری عمومی عشایر کوچنده

سال های1366،1377،1387

 

      

        

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای پاییز 1398

 

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فصل پاییز 1398

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار