بمنظور ارائه گزارش پیشرفت طرح کاداستر عرصه های منابع طبیعی در استان، چهارشنبه  1398/04/04  جلسه ای در محل دفتر معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با حضور جواد لطفی معاون آمار و اطلاعات سازمان و باقرپور معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و کارشناسان مربوطه دو دستگاه تشکیل گردید.

در ابتدا لطفی با اشاره به همکاری و همراهی اداره کل جهاد کشاورزی ، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره کل مسکن و شهرسازی با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در جهت اجرای طرح کاداستر اراضی در استان به تشریح و تبیین طرح کاداستر و اهمیت آن در استان پرداخت.

در ادامه جلسه باقرپور ضمن تشریح روند اجرای طرح کاداستر در استان، به میزان مساحت عرصه های منابع طبیعی، عرصه های دارای سند تک برگی و سند دفترچه ای و عرصه های فاقد سند اشاره نمود سپس پیشرفت طرح کاداستر اراضی ملی در شهرستان های استان را توضیح داد و در پایان به مشکلات طرح در استان از جمله کمبود نیروی انسانی، کمبود اعتبار، نبود مشاور بومی در استان، مشکلات حقوقی و نحوه اجرای پیمانی طرح پرداخت.

مقرر شد گزارش جامع و مکتوب از پیشرفت طرح، نحوه اجرا و مشکلات و تنگناهای طرح توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تهیه و به سازمان ارسال گردد.

 

 

 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهار 1399

کتاب شاخص ها و نماگرهای سال 1398

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای زمستان 1398

 

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار