نرخ تورم  خرداد ماه 1399 توسط مرکز آمار ایران اعلام شد. لطفی معاون آمار و اطلاعات سازمان با بیان این خبر افزود: نرخ تورم کل کشور و استان در خرداد ماه به ترتیب 27/8 و 29/5 درصد می‌باشد. از این‌ رو استان خراسان جنوبی در خرداد ‌ماه1399، در بین 31 استان، دارای رتبه ششم  نرخ تورم کشور می‌باشد. همچنین بیشترین نرخ تورم  برابر 33 درصد مربوط به استان ایلام و کمترین مقدار آن برابر  24/2 درصد  مربوط به استان آذربایجان غربی بوده‌است.

لطفی در خصوص نرخ تورم شهری گفت: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1399 برای خانوارهای شهری استان به 29/9درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2/8 درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1399 برای خانوارهای شهری کشور به عدد 27/7 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2 درصد کاهش نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (32/8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ فارس (23/8 درصد) است.

وی به نرخ تورم روستایی نیز اشاره کرد و ادامه داد: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1399 برای خانوارهای روستایی استان به 28/5 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل،2/7 درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی خرداد ماه 1399 برای خانوارهای روستایی کشور به عدد 28/2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (33/7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (23 درصد) است.

 گزارش تحلیلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها و نرخ تورم کشور و استان خراسان جنوبی-خرداد 1399  از طریق لینک زیر قابل بهره برداری است.

 

گزارش نرخ تورم خرداد ماه سال1399 -خراسان جنوبی

 

 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهار 1399

کتاب شاخص ها و نماگرهای سال 1398

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای زمستان 1398

 

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار