جواد لطفی  معاون آمار و اطلاعات سازمان اعلام کرد: نرخ تورم به مفهوم متوسط تغییر در سطح عمومي قیمت­ها در یك دوره خاص، همواره مورد توجه سیاست­گذاران و علاقمندان اقتصادي بوده است. این نرخ بیانگر تغییر در هزینه پرداختي براي خرید سبد معیني از کالاها و خدمات مصرفی مي­باشد. نزدیك ترین شاخص براي محاسبه نرخ تورم، شاخص قیمت بوده و به عنوان تقریب بسیار نزدیكي براي محاسبه نرخ تورم در اکثر کشورهاي دنیا مورد استفاده قرار مي­گیرد.

وی افزود  : از این­ رو این معاونت اقدام به تهیه گزارش تحلیل شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان خراسان جنوبی و مقایسه آن با کشورطی سال­های 1398-1396 نموده است. گزارش حاضر در شش فصل به این موضوع پرداخته است، که فصل اول: مفاهیم و کلیات،  فصل دوم: بررسی وضعیت شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی،  فصل سوم: قدرت خرید پول،  فصل چهارم: سهم گروه کالا و خدمات بر نرخ تورم، فصل پنجم: متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب و فصل ششم: تورم نقطه­ به نقطه به تفکیک گروه کالا و خدمات خانوارهای شهری استان می­باشد.

 

گزارش تحلیل شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان خراسان جنوبی و مقایسه آن با کشور

 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهار 1399

کتاب شاخص ها و نماگرهای سال 1398

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای زمستان 1398

 

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار