بررسي نرخ بيكاري افراد ١٥ ساله و بيش‌تر  خراسان جنوبی نشان مي‌دهد كه 6 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٧، 2.4 درصد كاهش یافته است.

 در زمستان ١٣٩٨، به ميزان 43.5 درصد جمعيت ١٥ ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٧) 0.9 درصد افزابش داشته است.

 بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه در زمستان ١٣٩٨، بخش خدمات با 43.8 درصد بيش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 31.9 درصد و کشاورزی با 24.3 درصد قرار دارند.­‌

نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاكي از آن است كه 20 درصد از فعالان اين گروه سني در زمستان ١٣٩٨ بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٧) 6.4 درصد كاهش يافته است.

بررسي نرخ بيكاري جوانان 15 تا 29 ساله نیز نشان می‌دهد كه در زمستان ١٣٩٨، 18.3 درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده‌اند. این در حالی است که تغييرات فصلي نرخ بيكاري این افراد نشان مي‌دهد اين نرخ نسبت به زمستان ١٣٩٧، به ميزان 4.96 درصد كاهش يافته است.

بررسي سهم اشتغال ناقص جمعيت ١٥ ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه در زمستان ١٣٩٨، 8.1 درصد جمعيت شاغل،‌ به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش‌تر و…) كم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند.

 

شاخص های عمده بازار کار در جمعیت 15 ساله و بیشتر به تفکیک استان در زمستان 98 در مقایسه با زمستان 97 (درصد)

 

 

 

 

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهار 1399

کتاب شاخص ها و نماگرهای سال 1398

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای زمستان 1398

 

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار