در این گزارش چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال 1397، در بخش هزینه های کل،هزینه های خوراکی و غیر خوراکی و درآمد های سالانه یک خانوار شهری و روستایی،تعدادخانوارهای شهری و روستایی در دهک های هزینه ای و درآمدی کشوری،استان خراسان جنوبی با کشور و استانهای همجوار مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته است.

 

 

گزارش نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خراسان جنوبی 1397

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهار 1399

کتاب شاخص ها و نماگرهای سال 1398

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای زمستان 1398

 

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار