استان خراسان جنوبی با نرخ تورم 44/3( در دی ماه 1398) در رده سوم در مقایسه با سایر استانها کشور قرار دارد.

   نرخ تورم (12 ماه منتهی به ماه جاری) شهری کشور و استان در دی ماه 1398 به ترتیب 38 و 44/5 درصد میباشد که نسبت به ماه قبل به ترتیب1/3  و  1/9 درصد کاهش داشته است.  بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه شهری مربوط به استان ایلام (45/8) و کمترین آن مربوط به استان فارس(32/4) می باشد.

 نرخ تورم (12 ماه منتهی به ماه جاری)  روستایی کشور و استان در  دی ماه 1398به ترتیب 42/2  و  43/8 درصد میباشد که نسبت به ماه قبل به ترتیب 1/6  و 2 درصد کاهش داشته است. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه روستایی مربوط به استان ایلام (51) و کمترین آن مربوط به استان زنجان (37/6) می باشد.

برای دریافت گزارش بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

 

 

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهار 1399

کتاب شاخص ها و نماگرهای سال 1398

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای زمستان 1398

 

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار