کتاب اقتصادی 1398

گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان در سال 1396، به منظور فراهم نمودن تصویری روشن از شاخص های حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توصیف و تحلیل حوزه ها ی فرابخشی و بخشی استان توسط معاونت آمار و اطلاعات و حوزه برنامه ریزی و اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده است. برای دانلود بر روی تصویر " گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان خراسان جنوبی" کلیک کنید.

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

فرم خام حساب منطقه ای 1397

 

سالنامه آماری شهرستانهای خراسان جنوبی

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای پاییز 1397

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فصل تابستان 1398

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار