81239851 5827300

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی طرح آمارگیری «سنجش میزان رضایت مندی مردم از دستگاه های اجرایی کشور در سال 1397» به منظور گرد آوری دیدگاه ها و نگرش مراجعان نسبت به دستگاه های اجرایی، از تاریخ شنبه 97/12/11 لغایت  97/12/24 به طور همزمان در کل کشور و به مدت دو هفته اجرا می شود.

ضامن،  معاون آمار و اطلاعات سازمان گفت:  هدف از اجرای طرح، ارزیابی میزان رضایتمندی مردم از بیست و چهار دستگاه اجرایی منتخب است که براساس نیاز سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دستور کار پژوهشکده آمار قرار گرفته است.  وی افزود: مجری طرح معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت استانها بوده  و نمونه های استان 1700 نمونه می باشد.

معاون آمار و اطلاعات

 

جواد لطفی

سامانه شناسنامه آبادی های استان

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای پاییز 1398

 

فرم خام شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فصل پاییز 1398

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار