پرسشنامه های طرح شاخص قیمت

    1.آمارگيري از قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستایی از كارگاه خرده فروشي(پرسشنامه شماره 1)

     2. آمارگيري از قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري از كارگاه خرده فروشي (پرسشنامه شماره 2)

   3.آمارگيري از قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري از كارگاه خرده فروشي (پرسشنامه شماره 3)

   4.پرسشنامه آمارگيري از اجاره بهاي واحد مسكوني اجاري (منبع اطلاع: خانوار اجاره نشين)

  5. پرسشنامه طرح آمارگیری از قیمت فروش و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور- 1396

 

پرسشنامه های طرح هزینه و درآمد

 1. ﻛﺎرﺑﺮگ (  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  2 دراﻣﺪ) ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي

 2.پرسشنامه طرح هزینه و درآمد

 

 پرسشنامه طرح آمارگيري از معادن در حال بهره برداري كشور سال 1396

 

 پرسشنامه طرح آمارگيري از كارگاه هاي صنعتي کشور 1396

 

 

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

مرکز آمار ایران در آینه رسانه ها

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تابستان 1396

پرسشنامه طرح های جاری-سال 1396

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل