فرم خام حساب های منطقه ای سال 1396(فایل اکسل) را از لینک های زیر دریافت نمایید.

 

پس از تکمیل فرم مورد نظر، از طریق لینک فرم الکترونیکی زیر اطلاعات را بارگذاری نمایید.

 لطفا روی ایکن فرم الکترونیکی کلیک نمایید.

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

شاخص های توسعه یافتگی

 

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

فرم خام حساب منطقه ای 1396

 

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان