فرم خام حساب های منطقه ای سال 1396(فایل اکسل) را از لینک های زیر دریافت نمایید.

پس از تکمیل فرم مورد نظر، از طریق لینک فرم الکترونیکی زیر اطلاعات را بارگذاری نمایید.

 لطفا روی ایکن فرم الکترونیکی کلیک نمایید.

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

شاخص های توسعه یافتگی

 

آمار کارکنان دستگاه های اجرایی

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

فرم خام حساب منطقه ای 1396

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهار 1397

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان