تذکر : نقشه دهستانها بر اساس تقسیمات کشوری سال 1390 می باشد.

 

شهرستان

 

بخش

دهستان

دانلود نقشه

بیرجند

خوسف

براکوه

2901010001

جلگه ماژان

2901010002

خوسف

2901010003

قلعه زری

2901010004

مرکزی

القورات

2901040001

شاخنات

2901040003

فشارود

2901040004

کاهشنگ

2901040005

شاخن

2901040007

باقران

2901040008

درمیان

قهستان

فخررود

2902010001

قهستان

2902010002

گزیک

طبس مسینا

2902020001

گزیک

2902020002

مرکزی

درمیان

2902030001

میاندشت

2902030002

سربیشه

مرکزی

درح

2903010001

مومن آباد

2903010002

مود

مود

2903020001

نهارجان

2903020002

قاینات

زیرکوه

پترگان

2904010001

زیرکوه

2904010003

شاسکوه

2904010004

مرکزی

پیشکوه

2904020001

قاین

2904020002

مهیار

2904020003

نیمبلوک

کرغند

2904030002

نیمبلوک

2904030003

زهان

افین

2904040001

زهان

2904040002

سده

آفریز

2904050001

پسکوه

2904050002

سده

2904050003

نهبندان

شوسف

شوسف

2905010001

عربخانه

2905010002

مرکزی

بندان

2905020001

میغان

2905020002

نه

2905020003

سرایان

آیسک

آیسک

2906010001

مصعبی

2906010002

سه قلعه

دوکوهه

2906020001

سه قلعه

2906020002

فردوس

مرکزی

باغستان

2907030001

برون

2907030002

حومه

2907030003

بشرویه

مرکزی

علی جمال

2908010001

کرند

2908010002

ارسک

ارسک

2908020001

رقه

2908020002

 

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

مرکز آمار ایران در آینه رسانه ها

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تابستان 1396

پرسشنامه طرح های جاری-سال 1396

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل