سالنامه آماری استان حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه اقتصادی،فرهنگی و سیاسی می باشد که به منظور رفع نیازهای آماری تصمیم گیران ،برنامه ریزان،پژوهشگران و سایر متقاضیان از سال 1384 به طور سالانه تهیه و منتشر می شود. معاونت آمار و اطلاعات ، به منظور ارائه بهنگام اطلاعات آماری مهم و اساسی برای رفع نیازهای آماری استفاده کنندگان و به حداقل رسانیدن مراجعات آنان به سازمان های متعدد تولید کننده آمار، اقدام به تهیه، تدوین و انتشار نشریات گوناگون به ویژه سالنامه آماری نموده است. سالنامه آماری استان حاوی 22 فصل می باشد.  

شایان ذکر است روش جمع آوری اطلاعات در سالنامه آماری عبارتند از :

         الف- اطلاعات حاصل از آمارهای ثبتی دستگاه های اجرایی  

         ب- نتایج حاصل از اجرای طرح ها و سرشماری های آماری در مرکز آمار ایران

 

 اطلاعات این نشریه از طریق سامانه سالنامه آماری قابل دسترسی می باشد.

 

برای دریافت نسخه الکترونیکی کتاب سالنامه آماری استان بر روی تصویر  هر یک کلیک نمایید.

 

 

 

 

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

مرکز آمار ایران در آینه رسانه ها

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تابستان 1396

پرسشنامه طرح های جاری-سال 1396

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل