از جمله اهداف سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1395، جمع آوري اطلاعات پايه اي در زمينه ي ويژگيهاي جمعيت نظير سن، جنس، مهاجرت، وضع زناشويي، وضع فعاليت و ... است كه اطلاعات وسيعي را در اختيار برنامه ريزان، تصميمگيران و پژوهشگران قرار مي دهد. در راستاي ارائه تحليل درست از اطلاعات سرشماري نفوس و مسكن سال ١٣٩٥ همكاران معاونت آمار و اطلاعات سازمان اقدام به تدوين كتاب گزارش تحليلي در اين خصوص نموده اند كه با توجه به اهميت مباحث جمعيتي در اين كتاب به تحليل شاخص هاي جمعيتي پرداخته گرديد و ساير شاخصهاي سرشماري انشالله در آينده مورد تحليل و انتشار قرار خواهد گرفت. 

 

برای دریافت فایل PDF کتاب «گزارش تحلیلی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395» بر روی تصویر جلد کتاب کلیک نمایید.

 
 
برای دریافت فایل PDF کتاب «بررسی ساختمان و هرم سنی جمعیت، برگرفته از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395» بر روی تصویر جلد کتاب کلیک نمایید.

 

 

 

 

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

شاخص های توسعه یافتگی

 

آمار کارکنان دستگاه های اجرایی

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

فرم خام حساب منطقه ای 1396

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهار 1397

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان