نتایج سرشماری های نفوس و مسکن

            سالهای 1335،1345،1365،1375،1385،1390،1395               

جداول استخراج شده استان خراسان جنوبی

 

 نتایج سرشماری های عمومی کشاورزی

سالهای  1352،1367،1382،1393   

 

نتایج سرشماری عمومی عشایر کوچنده

سال های1366،1377،1387

 

      

        

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

شاخص های توسعه یافتگی

 

آمار کارکنان دستگاه های اجرایی

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

فرم خام حساب منطقه ای 1396

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهار 1397

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان