نتایج سرشماری های نفوس و مسکن

            سالهای 1335،1345،1365،1375،1385،1390،1395               

جداول استخراج شده استان خراسان جنوبی

 

 نتایج سرشماری های عمومی کشاورزی

سالهای  1352،1367،1382،1393   

 

نتایج سرشماری عمومی عشایر کوچنده

سال های1366،1377،1387

 

      

        

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

کتاب بررسی ساختمان و هرم سنی جمعیت،برگرفته از نتایج سرشماری 1395

 

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زمستان 1396