چکیده و نتایج طرح های آماری

( چکیده هر طرح آماری در قالب فایل pdf قابل دریافت است. )

چکیده طرح آمارگیری نیروی کار   آمارگیری نیروی کار سال 1394
آمارگیری نیروی کار -فصل زمستان 1394
آمارگیری نیروی کار- فصل پاییز 1394
آمارگیری نیروی کار- فصل تابستان 1394
آمارگیری نیروی کار- فصل بهار 1394
چکیده آمارگیری نیروی کار سال 1395
آمارگیری نیروی کار- فصل زمستان 1395
آمارگیری نیروی کار- فصل پاییز 1395
آمارگیری نیروی کار- فصل تابستان 1395
آمارگیری نیروی کار- فصل بهار 1395
 گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار روستایی    شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار روستایی-دی1394
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار روستایی-آذر1394
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار روستایی-آبان1394
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار روستایی-مهر1394
 گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری     شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری-دی 1394
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری-آذر 1394
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری-آبان 1394
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری-مهر 1394
 گزارش حساب های ملی فصلی گزارش حساب ملی شش ماهه اول سال 1394
 چکیده طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی   هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی 1393
نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور طرح معادن در حال بهره برداری کشور 1393
نتایج طرح آمارگیری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی طرح مرغداری های گوشتی 1394

 

 

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

مرکز آمار ایران در آینه رسانه ها

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تابستان 1396

پرسشنامه طرح های جاری-سال 1396

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل