پرسشنامه های طرح شاخص قیمت

    1.آمارگيري از قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستایی از كارگاه خرده فروشي(پرسشنامه شماره 1)

     2. آمارگيري از قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري از كارگاه خرده فروشي (پرسشنامه شماره 2)

   3.آمارگيري از قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري از كارگاه خرده فروشي (پرسشنامه شماره 3)

   4.پرسشنامه آمارگيري از اجاره بهاي واحد مسكوني اجاري (منبع اطلاع: خانوار اجاره نشين)

  5. پرسشنامه طرح آمارگیری از قیمت فروش و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور- 1396

 

پرسشنامه های طرح هزینه و درآمد

 1. ﻛﺎرﺑﺮگ (  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  2 دراﻣﺪ) ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي

 2.پرسشنامه طرح هزینه و درآمد

 

 پرسشنامه طرح آمارگيري از معادن در حال بهره برداري كشور سال 1396

 

 پرسشنامه طرح آمارگيري از كارگاه هاي صنعتي کشور 1396

 

 

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

شاخص های توسعه یافتگی

 

آمار کارکنان دستگاه های اجرایی

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

فرم خام حساب منطقه ای 1396

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهار 1397

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان