نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 (جداول جدید انتشار یافته توسط مرکز آمار ایران )

 

         

نتایجسرشماری - نتایج کلی 

 نتایج سرشماری - نتایج تفصیلی (كل كشور)    جداول جمعیت،تحصیلات،زناشویی و مسکن

  نتایج سرشماری - جمعیت به تفکیک تقسیمات کشوری (تا سطح آبادی)    به تفکیک استان

 جمعیت بر حسب استان به تفکیک گروه‌های سنی و جنس 

 جمعیت بر حسب استان به تفکیک سنین منفرد و جنس 

  جمعیت و خانوار به ترتیب استان و شهرستان

 جمعیت و خانوار استان‌ها و شهرستان‌های کشور به تفکیک جنس و گروه‌های سنی پنج ساله 

 جمعیت ۶ ساله و بیش‌تر بر حسب جنس و وضع سواد به تفکیک استان، شهرستان و گروهای سنی پنج ساله (كل، شهری، روستایی و غیر ساكن) 

 تعداد خانوار معمولی (ساکن و غیرساکن) و گروهی استان‌ها و شهرستان‌های کشور به تفکیک تعداد افراد در خانوار 

 

             جداول استخراج شده استان 

              

مقایسه نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1390و 1395 

 جمعیت و خانوار شهرستان ها بر اساس سرشماری های 1390 و 1395 

جمعیت و خانوار استان 1395 (به تفکیک شهرستان)

نتایج سرشماری 1395- جمعیت و خانوار به ترتیب استان و شهرستان 

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

مرکز آمار ایران در آینه رسانه ها

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تابستان 1396

پرسشنامه طرح های جاری-سال 1396

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل