گروه نقشه و اطلاعات مکانی

احمدرضا رضایی گزیک 056-31272344
میترا جلائی فر 056-31272345
فرزانه سرزهی 056-31272346
مهناز نجفی 056-31272349

 

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

کتاب شاخص ها و نماگرهای تابستان 1395

 

شناسنامه شهرستانها،بخش ها

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پاییز 1395

نقشه استان خراسان جنوبی

 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل