طرح آمارگیری نیروی کار فصل تابستان 1395 در استان خراسان جنوبی همزمان با کلیه استانهای کشور از 16 لغایت 30 مرداد اجرا می گردد.

 طرح نیروی کار از جمله طرح های مستمر فصلی است که بوسیله تبلت (پرسشنامه الکترونیکی )اجرا می شود. نمونه های فصل تابستان، 924 خانوار روستایی و 996 خانوار شهری می باشد که شامل 77 خوشه روستایی و 83 خوشه شهری است.

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

سالنامه آماری 1394

پرسشنامه طرح های جاری-سال 1396

 

شاخص های مناطق کمتر توسعه یافته

فرم خام حساب منطقه ای 1395

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهار 1396

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل

شناسنامه شهرستانها،بخش ها

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار