طرح آمارگیری نیروی کار فصل تابستان 1395 در استان خراسان جنوبی همزمان با کلیه استانهای کشور از 16 لغایت 30 مرداد اجرا می گردد.

 طرح نیروی کار از جمله طرح های مستمر فصلی است که بوسیله تبلت (پرسشنامه الکترونیکی )اجرا می شود. نمونه های فصل تابستان، 924 خانوار روستایی و 996 خانوار شهری می باشد که شامل 77 خوشه روستایی و 83 خوشه شهری است.

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

کتاب بررسی ساختمان و هرم سنی جمعیت،برگرفته از نتایج سرشماری 1395

 

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زمستان 1396