طرح آمارگیری از مصرف حامل های انرژی و ویژگی های زیست محیطی خانوار های شهری از 2 لغایت 31 مرداد ماه سال 1395 همزمان در تمام کشور اجرا میگردد.

هدف كلی از اجراي اين طرح، برآورد مقدار مصرف حامل های انرژی و ويژگيهاي محيط زیستی خانوارهای شهری كشور  است جامعه هدف در اين طرح، تمامی خانوارهای معمولی ساكن و گروهي در نقاط شهری كشور هستند. تعداد نمونه های استان 220 خانوار شهری می باشد.

نوع آمارگيری اين طرح، نمونه گيری است و آمارگيري هر يك از خانوارها با مراجعه مستقيم مامور آمارگيری به خانوار و تكميل پرسشنامه از طريق مصاحبه حضوری انجام ميشود در اين آمارگيری اطلاعاتی در زمينه مقدار مصرف انرژی به تفكيك امكانات و تجهيزات خانوار، گرمايش، سرمايش، روشنایی و وسيله نقليه و ويژگيهای محيط زيستی شرامل ويژگی و مقدار پسماند، پساب، آب، كود و آفت كشها و جمع آوري ميشود.

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

کتاب بررسی ساختمان و هرم سنی جمعیت،برگرفته از نتایج سرشماری 1395

 

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زمستان 1396