طرح آمارگیری از مصرف حامل های انرژی و ویژگی های زیست محیطی خانوار های شهری از 2 لغایت 31 مرداد ماه سال 1395 همزمان در تمام کشور اجرا میگردد.

هدف كلی از اجراي اين طرح، برآورد مقدار مصرف حامل های انرژی و ويژگيهاي محيط زیستی خانوارهای شهری كشور  است جامعه هدف در اين طرح، تمامی خانوارهای معمولی ساكن و گروهي در نقاط شهری كشور هستند. تعداد نمونه های استان 220 خانوار شهری می باشد.

نوع آمارگيری اين طرح، نمونه گيری است و آمارگيري هر يك از خانوارها با مراجعه مستقيم مامور آمارگيری به خانوار و تكميل پرسشنامه از طريق مصاحبه حضوری انجام ميشود در اين آمارگيری اطلاعاتی در زمينه مقدار مصرف انرژی به تفكيك امكانات و تجهيزات خانوار، گرمايش، سرمايش، روشنایی و وسيله نقليه و ويژگيهای محيط زيستی شرامل ويژگی و مقدار پسماند، پساب، آب، كود و آفت كشها و جمع آوري ميشود.

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

سالنامه آماری 1394

پرسشنامه طرح های جاری-سال 1396

 

شاخص های مناطق کمتر توسعه یافته

فرم خام حساب منطقه ای 1395

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهار 1396

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل

شناسنامه شهرستانها،بخش ها

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار