طرح آمارگیری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی با هدف جمع آوری آمار و اطلاعات لازم به منظور برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی صنعت طیور کشور توسط مرکز آمار ایران در سال 1394 به اجرا درآمد.

براساس نتایج این آمارگیری ، تعداد 749 مرغداری گوشتی در سطح استان برآورد شده است که از این تعداد، 559 واحد فعال و 190 واحد غیرفعال بوده است. این ارقام در مقایسه با نتایج حاصل از اجرای آمارگیری در سال 1391 به ترتیب برابر 749 مرغداری می باشد که 563 واحد فعال و 186 واحد غیر فعال می باشد. طبق نتایج این آمارگیری ، مرغداری های پرورش مرغ گوشتی فعال استان در سال 1394، مجموعا دارای 892 سالن پرورش با ظرفیت 9559 هزار قطعه بوده اند که در مقایسه با نتایج حاصل از اجرای آمارگیری در سال 1391 ظرفیت سالن ها 33 درصد افزایش داشته است.مقدار تولید مرغ زنده در مرغداری های پرورش مرغ گوشتی، 56336 تن بوده است که نسبت به آخرین آمارگیری انجام شده حدود 15904 تن (39 درصد ) افزایش یافته است.

از لینک ذیل می توانید نشریه نتايج آمارگيری از مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی در قالب فایل PDF دریافت نمایید. همچنین از منو طرح ها و سرشماری / نتایج طرح ها فایل نتایج قابل دستیابی است.

 
معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

سالنامه آماری 1394

پرسشنامه طرح های جاری-سال 1396

 

شاخص های مناطق کمتر توسعه یافته

فرم خام حساب منطقه ای 1395

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهار 1396

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل

شناسنامه شهرستانها،بخش ها

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار