طی سمينار حساب‌هاي منطقه‌اي با حضور روساي گروه حساب منطقه اي  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها در مرکز آمار ایران، از استان‌های منتخب در حوزه حساب هاي ملي توسط دكتر عليپور ، معاون اقتصادي و محاسبات ملي مركز آمار و داريوش محمدي،  معاون توسعه منابع، پشتيباني و امور استان‌هاي مركز آمار تقدير به عمل آمد.

گروه حسابهای منطقه ای استان خراسان جنوبی نیز به عنوان استان برتر از نظر سرعت و کیفیت تهیه و ارسال گزارش های حساب های منطقه ای در سال 1394معرفی شد و از تلاش ها و زحمات گروه قدردانی به عمل آمد.معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

کتاب بررسی ساختمان و هرم سنی جمعیت،برگرفته از نتایج سرشماری 1395

 

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زمستان 1396