طی سمينار حساب‌هاي منطقه‌اي با حضور روساي گروه حساب منطقه اي  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها در مرکز آمار ایران، از استان‌های منتخب در حوزه حساب هاي ملي توسط دكتر عليپور ، معاون اقتصادي و محاسبات ملي مركز آمار و داريوش محمدي،  معاون توسعه منابع، پشتيباني و امور استان‌هاي مركز آمار تقدير به عمل آمد.

گروه حسابهای منطقه ای استان خراسان جنوبی نیز به عنوان استان برتر از نظر سرعت و کیفیت تهیه و ارسال گزارش های حساب های منطقه ای در سال 1394معرفی شد و از تلاش ها و زحمات گروه قدردانی به عمل آمد.معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

مرکز آمار ایران در آینه رسانه ها

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تابستان 1396

پرسشنامه طرح های جاری-سال 1396

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل