ضامن معاون آمار و اطلاعات از آغاز همکاری معاونت آمار و اطلاعات با اداره پست، در راستای آماده سازی نقشه های آماری برای سرشماری نفوس و مسکن 1395خبر داد.

در این طرح کد پستی تمام بلوک های شهری استان به نقشه های آماری اضافه می گردد. در حال حاضر تیم کاری از تاریخ 1395/02/20 عملیات الصاق کد پستی به بلوک های آماری نقشه های استان را در محل گروه نقشه و اطلاعات مکانی معاونت آمار و اطلاعات برعهده دارند.

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

کتاب بررسی ساختمان و هرم سنی جمعیت،برگرفته از نتایج سرشماری 1395

 

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زمستان 1396