ضامن معاون آمار و اطلاعات از آغاز همکاری معاونت آمار و اطلاعات با اداره پست، در راستای آماده سازی نقشه های آماری برای سرشماری نفوس و مسکن 1395خبر داد.

در این طرح کد پستی تمام بلوک های شهری استان به نقشه های آماری اضافه می گردد. در حال حاضر تیم کاری از تاریخ 1395/02/20 عملیات الصاق کد پستی به بلوک های آماری نقشه های استان را در محل گروه نقشه و اطلاعات مکانی معاونت آمار و اطلاعات برعهده دارند.

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

مرکز آمار ایران در آینه رسانه ها

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تابستان 1396

پرسشنامه طرح های جاری-سال 1396

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل