گزارش حاضر، نتايج طرح گردآوري اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادره شده توسط شهرداري هاي استان در نیمه اول سال 1396 را ارايه میدهد. بر اساس نتايج اين طرح، پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري ها، مشخصات ساختمان هاي درحال ساخت، تعداد پروانه هاي احداث شده، مساحت زير بنا و .... ارائه مي شود. آمارهاي ساختمان شامل آمارهاي ساخت و ساز بناهاي مسكوني و غیر مسكوني و موجودي بناهاي مسكوني است.

 

گزارش اطلاعات پروانه های ساختمانی  صادر شده شهرداری های استان خراسان جنوبی نیمه اول سال 1396

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

شاخص های توسعه یافتگی

 

آمار کارکنان دستگاه های اجرایی

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

فرم خام حساب منطقه ای 1396

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهار 1397

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان