سرشماری با ارائه یک تصویر کلی از اندازه، ساختار و ویژگی های جمعیتی یکی از منابع اصلی برنامه ریزی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می آید و با ترسیم وضع موجود ، آگاهی های لازم برای تهیه برنامه های توسعه را در اختیار سیاستگذاران، برنامه ریزان و مسئولان کشور قرار می دهد.

گزارش تحلیلی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 خراسان جنوبی، توسط معاونت آمار و اطلاعات به چاپ رسیده و نسخه الکترونیکی گزارش مذکور از طریق مسیر  منو نشریات/ تحلیل نتایج طرح ها و سرشماریها و لینک زیر قابل بهره برداری است.

برای دریافت فایل PDF کتاب «گزارش تحلیلی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395» بر روی تصویر جلد کتاب کلیک نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

شاخص های توسعه یافتگی

 

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

فرم خام حساب منطقه ای 1396

 

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان