طرح آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت های 10 گانه مرتبط با حسابهای ملی به صورت نمونه گیری از 15 ابان لغایت 20 آذر اجرا می شود. در این طرح به کارگاه های مختلف از جمله اقامتگاه های عمومی،فعالیت های حقوقی و حسابداری،معماری و مهندسی،تحلیل و آزمایش فنی،علمی و فنی،اجاره داری و استخدام و ... مراجعه می شود.

طرح مذکور در سالهای 1394 و 1395 در قالب طرح جامع بازرگانی و خدمات اجرا شده است. از اهداف طرح مذکور میتوان تعیین ارزش افزوده،ارزش تشکیل سرمایه ثابت، ارزش مصارف واسطه ای، ارزش ستانده و حجم اشتغال در تمامی زیر فعالیت های طرح را نام برد.معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

شاخص های توسعه یافتگی

 

آمار کارکنان دستگاه های اجرایی

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

فرم خام حساب منطقه ای 1396

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهار 1397

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان