به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه ICT و ارزیابی تاثیر آن در توسعه اجتماعی و اقتصادی ، وجود آمار و اطلاعات مقایسه پذیر در سطح بین المللی در زمینه برخورداری و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار ضروری است.به همین دلیل طرح آمارگیری «برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات» به سفارش « سازمان فناوری اطلاعات ایران» به عنوان مجری نظام پایش و توسط مرکز آمار ایران به عنوان متولی اصلی تامین آمارهای مورد نیاز برنامه ریزان،از تاریخ 1396/08/29 لغایت 1396/09/29 به طور همزمان در کلیه استانهای کشور (نقاط شهری و روستایی ) اجرا می شود.

 هدف اصلی طرح ،برآورد ضریب نفوذ اینترنت کشور است و اهداف تفصیلی طرح، شاخص های 19 گانه مورد نظر «اتحادیه مخابرات بین المللی (ITU) »، 2 شاخص مورد نیاز گروه EGH برای دستبابی به مقایسات بین المللی است.

این طرح در سالهای 1392،1389،1387 و 1394 اجرا شده است و ضریب نفوذ خانواری اینترنت استان خراسان جنوبی در سال 1394 ، 19/34 درصد است که دارای رتبه 31 کشور می باشد. همچنین در شاخص ضریب نفوذ خانواری رایانه در سال 1394 ، 89/38 درصد و دارای رتبه 30 کشور می باشد و در شاخص ضریب نفوذ کاربران اینترنت به میزان 39 درصد و رتبه 28 کشور را به خود اختصاص داده است.

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

شاخص های توسعه یافتگی

 

آمار کارکنان دستگاه های اجرایی

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

فرم خام حساب منطقه ای 1396

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهار 1397

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان