طرح های کارگاهی ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT) 1396) از تاریخ 28 مرداد ماه لغایت 28 شهریور 1396 در سراسر کشور به طور همزمان در نقاط شهری و روستایی اجرا می گردد.

مركز آمار ايران در راستاي وظايف خود و به سفارش وزارت ارتباطات و فناوري، اقدام به تهيه طرح هاي آماري كرده است كه هدف اصلي آنها گردآوري شاخص هاي «فناوري اطلاعات و ارتباطات» در كارگاههاي كشور و نيز تهيه حسابهاي كارگاه هايي است كه توليدكننده تجهيزات يا ارائه كننده خدمات در زمينه «فناوري اطلاعات و ارتباطات» هستند. 

تعداد نمونه های استان 1030  نمونه کارگاهی شهری و روستایی می باشد .

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

شاخص های توسعه یافتگی

 

آمار کارکنان دستگاه های اجرایی

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

فرم خام حساب منطقه ای 1396

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهار 1397

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان