طرح فهرست برداری نمونه پایه سال 1395، از تاریخ 15 بهمن لغایت 30 بهمن در سراسر کشور به طور همزمان در نقاط شهری اجرا می گردد.

 

در اکثر  آمارگیری های خانواری، اطلاعات فرم فهرست برداری، پایه و اساس انتخاب خانوارهای نمونه و کلید دسترسی به آنها است. نمونه پایه ، نمونه معرف بزرگی است که می توان از آن زیرنمونه هایی را به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی چند آمارگیری و یا چند دوره از یک آمارگیری انتخاب کرد. از نتایج این طرح برای انتخاب خانوارهای نمونه طرح های آمارگیری نیروی کار و هزینه و درآمد استفاده می شود.

در طرح مذکور 25 خانوار در هر خوشه فهرست می شود و تعداد خوشه های استان 110 خوشه شهری می باشد.

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

شاخص های توسعه یافتگی

 

آمار کارکنان دستگاه های اجرایی

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

فرم خام حساب منطقه ای 1396

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهار 1397

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان