طرح فهرست برداری نمونه پایه سال 1395، از تاریخ 15 بهمن لغایت 30 بهمن در سراسر کشور به طور همزمان در نقاط شهری اجرا می گردد.

 

در اکثر  آمارگیری های خانواری، اطلاعات فرم فهرست برداری، پایه و اساس انتخاب خانوارهای نمونه و کلید دسترسی به آنها است. نمونه پایه ، نمونه معرف بزرگی است که می توان از آن زیرنمونه هایی را به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی چند آمارگیری و یا چند دوره از یک آمارگیری انتخاب کرد. از نتایج این طرح برای انتخاب خانوارهای نمونه طرح های آمارگیری نیروی کار و هزینه و درآمد استفاده می شود.

در طرح مذکور 25 خانوار در هر خوشه فهرست می شود و تعداد خوشه های استان 110 خوشه شهری می باشد.

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

مرکز آمار ایران در آینه رسانه ها

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تابستان 1396

پرسشنامه طرح های جاری-سال 1396

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل