طرح آمارگیری از کارگاه های بازرگانی و خدمات از تاریخ 2 دی ماه لغایت 2 بهمن ماه سال 1395 همزمان در تمام کشور اجرا میگردد.

مرکز آمار ایران به منظور تهیه و تنظیم حسابهای ملی اقدام به جمع آوری اطلاعاتی می نماید تا امکان بررسی تمامی فعالیت های اقتصادی را برای یک دوره معین فراهم نماید. هدف از اجرای طرح مورد نظر تهیه سری زمانی منظم، ارائه شاخص های مهم بخش های بازرگانی و خدمات و پاسخگویی به نیازهای حساب های ملی این بخش ها می باشد.

نوع آمارگيری اين طرح، نمونه گيری است و تعداد نمونه های استان 532نمونه می باشد.

 

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

شاخص های توسعه یافتگی

 

آمار کارکنان دستگاه های اجرایی

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

فرم خام حساب منطقه ای 1396

 

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهار 1397

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان