نتايج حاصل از طرح آمارگيری نيروی کار بخشى از نيازهای برنامه ريزی کشور در زمينه ی بازار کار را فراهم مى نمايد.نتايج طرح آمارگيری نيروی کار در قالب نشريه های فصلى و سالانه منتشر می شود.
 
در نشريه ی سالانه، علاوه بر شاخصهای نيروی کار و تغييرات آن، براورد تعداد نيروی کار نيز ارائه میشـود و اطلاعات جمع آوری شـده به صـورت تفصـيلیتر در اختيار کاربران گذاشـته مى شود.
در نشريه ی فصلى، شاخص های نيروی کار بر حسب جنس، سن، نقاط شهری و روستايى و استان و همچنين تغييرات اين شاخص ها در کل کشور،نقاط شهری و نقاط روستايى در هر فصل نسبت به فصل گذشته و فصل مشابه سال قبل ارائه مى شود.
 
 
 


معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

مرکز آمار ایران در آینه رسانه ها

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تابستان 1396

پرسشنامه طرح های جاری-سال 1396

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل