طرح آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه از تاریخ 1 لغایت 30 دی ماه سال 1395 همزمان در تمام کشور اجرا میگردد.

 

هدف كلی از اجراي اين طرح،سنجش سهم هزینه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی است. نوع آمارگيری اين طرح، نمونه گيری است و تعداد نمونه های استان 18 نمونه می باشد.

جامعه هدف در اين طرح،مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها و موسسات عالی و کارگاه های صنعتی 50 نفر کارکن می باشد.

 

 

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

کتاب بررسی ساختمان و هرم سنی جمعیت،برگرفته از نتایج سرشماری 1395

 

اطلاعات برای پژوهشگران و دانشجویان

 
 

اطلاعات برای مسئولین و سیاستگذاران

  

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

فرم مشخصات لایه های GIS دستگاه های اجرایی استان

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زمستان 1396