طرح آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه از تاریخ 1 لغایت 30 دی ماه سال 1395 همزمان در تمام کشور اجرا میگردد.

 

هدف كلی از اجراي اين طرح،سنجش سهم هزینه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی است. نوع آمارگيری اين طرح، نمونه گيری است و تعداد نمونه های استان 18 نمونه می باشد.

جامعه هدف در اين طرح،مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها و موسسات عالی و کارگاه های صنعتی 50 نفر کارکن می باشد.

 

 

 

 معاون آمار و اطلاعات

 

یاسر ضامن

نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1395

 

مرکز آمار ایران در آینه رسانه ها

شاخص ها و نماگرهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تابستان 1396

پرسشنامه طرح های جاری-سال 1396

 

فرم درخواست همکاری با معاونت آمار

 

نشریه گزیده شاخص ها و نماگرها 1395

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل 

آمارنامه استان خراسان جنوبی

 

نرم افزار نسخه تبلت و موبایل